Koło Łowieckie Gawra w Lutowiskach

 

Od początku powstania Koło gospodarowało na 1 obwodzie łowieckim,  zarejestrowanym pod nr 191, o ogólnej pow. 4,080 ha. Taki stan utrzymał się do 23 lipca 1981 r. Po tym terminie,  na nasz wniosek Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powiększył teren obwodu do pow. 6,240 ha,  w tym 4.040 ha pow. leśnej. W roku 1975,  po administracyjnych zmianach województw,  nadano Kołu nr KS 61. Obecnie,  po aktualizacji rejestru w dniu 1.XII.,  2008 r. Uchwałą Wojewódzkiego Sejmiku nr XXVIII/503/08 obwód łowiecki zarejestrowano pod nr 217 pk. Jego powierzchnia całkowita wynosi 6334 ha, w tym 609 ha to wyłączenia, 1974 ha -grunty polne gdzie nie występuje zwierzyna łowna, oraz 3.751 ha gruntów leśnych stanowiących 59.2 % lesistości, na której to powierzchni faktycznie polujemy na zwierzynę grubą.

Mapa_rewirów_Gawra_2011W 1991 r.,  po zmianie zarządu,  na wniosek prezesa podzielono dzierżawiony obwód na 6 gospodarstw łowieckich:  Lipie, Czarna, Skorodne, Krywka, Lutowiska i Kopa. Natomiast później uroczysko Skorodne rozdzielono na 2 gospodarstwa: Hanów i Chodak. Z czasem wzrastał stan zwierzyny łownej i chronionej,  a z nim ilość wyłożonej karmy (31,4 t). Powierzchnia zredukowana uszkodzonych upraw rolnych wyniosła w 1985 roku 10,32 ha. Wysokość wypłaconych odszkodowań w stosunku do wpływów osiągnęła 31,6 %, a wydatków na gospodarkę łowiecką 47,1 %. 10 lat później powierzchnia zredukowana uszkodzonych upraw przez zwierzynę łowną sięgnęła 10,40 ha, natomiast wysokość wypłaconych odszkodowań w stosunku do wpływów wynosiła 16,3 %, a wydatków na gospodarkę łowiecką 54,2 %.


Największe szkody dzicze wystąpiły w roku gospodarczym 2004/05, szczególnie na zapędraczonych łąkach i pastwiskach. Ich łączna powierzchnia zredukowana sięgnęła 66,91 ha, a wartość wypłaconych odszkodowań zamknęła się kwotą 37.996,01 zł. Z uwagi na dużą liczbę selekcjonerów Koło nie prowadziło intensywnych polowań dewizowych i komercyjnych. Polowania te rozpoczęto w roku gospodarczym 1992 / 93. Do 31 marca 2009 r.  odstrzelono 17 jeleni byków, 7 łań, 1 cielę i 3 dziki. Zgodnie z uchwałą WZ nr 3 z dnia 26.04.2009 r., po wybudowaniu strzelnicy,  z polowań tych zrezygnowano.


Początki naszego samodzielnego gospodarowania były trudne, stan zwierzyny niski, a zatem niski był i jej odstrzał. Przetrwaliśmy dzięki aktywnemu społecznemu zaangażowaniu myśliwych oraz wypłacaniu odszkodowań dziczych przez Skarb Państwa. Z biegiem łat podnosiliśmy poziom zagospodarowania, hodowli i ochrony łowiska oraz dyscypliny w selekcji zwierzyny. W ramach wieloletniego powiększenia bazy żerowej wzrosła pow. poletek karmowych o 483,9 %, założono też nowe,  zagospodarowane łąki śródleśne na pow. 44,48 ha.

 

Tabela1. STAN LICZEBNY URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH

 

1975 r.

1985 r.

1996 r.

2010 r.

PAŚNIKI

1 szt.

12 szt.

17 szt.

13 szt.

AMBONY

2 szt.

5 szt.

17 szt.

16 szt.

LIZAWKI

80 szt.

30 szt.

40 szt.

60 szt.

POLETKA ŻEROWE

2.80 ha

6.30 ha

8.00 ha

13.55 ha

PASY ZAPOROWE

   

8 szt. (1.90 ha)

3 szt. (0.5 km)

ZAGOSPODAROWANE ŁĄKI ŚRÓDLEŚNE

     

44.48 ha

         

 

 

WYKAZ URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH-AMBON

 

nr inwentarzowy nr rewiru osoba odpowiedzialna
1 1 Józef Opara
2 2 Bolesław Lenkiewicz
3 2 Andrzej Hrabal
4 4 Włodzimierz Walkowicz
5 5 Piotr Kazimierczak
6 10 Agnieszka Jackowska
7 11 Rajmund Skotnik
8 8 Janusz Krupa
9 7 Leszek Mizgała
10 14 Tomasz Różycki
11 17 Zdzisław Bugaj
12 15 Krzysztof Bugaj
13 30 Mieczysław Kazimierczyk
14 29 Krzysztof Byszewycki
15 28 Przemysław Aussenberg
16 27 Grzegorz Ćwieluch
17 25 Stefan Dyrda
18 22 Krzysztof Węgrzyn
19 22 Mieczysław Mularski
20 22 Andrzej Gudz
21 21 Ryszard Płucienniczak
22 23 Olaf Jóźwik
23 21 Tadeusz Jagodziński
24 23 Marek Jaremczuk
25 20 Marek Ostrowski
26 24 Jan Pochyła
27 20 Józef Pachana
28 19 Jan Stołycia

 

 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wystąpił na terenie południowych Bieszczadów pomór dzika. W związku z tym zmniejszyliśmy do minimum jego odstrzał a całkowicie wstrzymaliśmy odstrzał loch.  Zakaz ten obowiązuje w dalszym ciągu, z uwagi na ubytki naturalne spowodowane przez duże drapieżniki jak niedźwiedzie, wilki i rysie. W roku gospodarczym 2009 /10 wśród zwierzyny grubej drapieżniki spowodowały ubytek 33 szt., w tym: 14 jeleni, 15 saren i 4 dziki.

Tabela2. STAN LICZBOWY ZWIERZYNY

GATUNEK

ODSTRZAŁ

UBYTEK NATURALNY

STAN

1975

1985

1996

2010

1975

1985

1996

2010

1975

1985

1996

2010

JELEŃ

5

92

94

47

2

-

6

14

29

100

101

128

SARNA

1

4

37

41

3

-

8

15

43

60

98

124

DZIK

16

30

18

31

-

-

2

4

23

25

20

35

RYŚ

1

-

-

-

-

-

2

-

4

3

2

9

WILK

3

-

2

-

-

-

-

-

5

3

3

5

LIS

10

12

3

30

-

-

-

-

15

15

30

49

W efekcie intensywnego gospodarowania nastąpił wzrost populacji zwierzyny grubej: w jeleniach o 441.4 %, sarnach 288.4 %, dzikach 152.2 %.
 Wzrósł też ich odstrzał, wpływy do kasy Koła oraz pozyskanie medalowych trofeów,  które sławiły bieszczadzkie łowiska na wystawach w kraju i za granicą.

Tabela3. UDZIAŁ W WYSTAWACH ŁOWIECKICH ORAZ MEDALOWE TROFEA ZDOBYTE PRZEZ MYŚLIWYCH Z KŁ „GAWRA" W LUTOWISKACH

JELENIE

MEDAL ZŁOTY

Kotzjan Roman

241,99 pkt.

1985 r.

Polska

Gudz Włodzimierz

217,17 pkt.

1976 r.

Nitra

Kiełbiński Stanisław

215,74 pkt.

1976 r.

Bukareszt

MEDAL SREBRNY

Podraza Władysław

206,76 pkt.

1981 r.

Polska

Gudz Włodzimierz

206,69 pkt.

1980 r.

Nitra

Pochyła Jan

197,60 pkt.

1983 r.

Polska

MEDAL BRĄZOWY

Podraza Władysław

188,11 pkt.

1983r.

Polska

DZIKI

MEDAL ZŁOTY

Gudz Włodzimierz

120,20 pkt.

1980 r.

Nitra

MEDAL SREBRNY

Kiełbiński Stanisław

119,00 pkt.

1980 r.

Nitra

Podraza Władysław

116,45 pkt.

1983 r.

Polska

MEDAL BRĄZOWY

Podraza Władysław

112,30 pkt.

1983r.

Polska

WILKI

MEDAL ZŁOTY

Gudz Włodzimierz

41,95 pkt.

1981 r.

Płowdiw

Zwierzyna prawnie chroniona mająca ostoję na terenie obwodu łowieckiego nr 217 pk:
Żubr-20 szt.    
Niedźwiedź brunatny-8 szt.
Wilk-5 szt.
Ryś-9 szt.
Żbik-5 szt.
Wydra-11 szt.


Zarząd kładzie duży nacisk na organizację polowań zbiorowych, chociaż na tych polowaniach w trudnym terenie górskim wykonuje się tylko około 20 % rocznego planu odstrzału. Jednak z uwagi na sprawy organizacyjne, wzmożenie dyscypliny oraz pielęgnowanie tradycji i kultury łowieckiej należy te polowania kontynuować.

 

 

DRUKI PROTOKOŁÓW PRAC GOSPODARCZYCH DO POBRANIA.DOC  PDF