Koło Łowieckie Gawra w Lutowiskach

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KOŁA ŁOWIECKIEGO „GAWRA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koło Łowieckie „GAWRA”, Lutowiska 45, 38-713 Lutowiska.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO (udzielonej zgody / zawartych umów / wypełniania obowiązku prawnego / prawnie uzasadnionych interesów), realizowanych przez administratora) w celu wykonywania zadań wynikających z Ustawy Prawo Łowieckie, Statutu PZŁ, Uchwał Koła oraz związanych z nimi czynności gospodarczych oraz działalności gospodarczej.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz odpowiedni czas wynikający z przepisów prawa (instrukcji prowadzenia dokumentacji w Kołach Łowieckich).
  3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przetwarzane przez Koło dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. Policji) lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę i nie ma innej podstawy z zastrzeżeniem braku wpływu na zgodność z prawem czynności, których dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  1. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi zawarcia umowy, realizację zadań.
  1. 8. Ponadto informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.