Koło Łowieckie Gawra w Lutowiskach

HISTORIA

Koło Łowieckie "GAWRA" w Lutowiskach powstało 31 maja 1975 r. w wyniku podziału Koła Łowieckiego "Ryś" w Ustrzykach Dolnych. Decyzję o podziale za zgodnym porozumieniem stron zatwierdziło Walne Zgromadzenie Koła "Ryś" w dniu 23 marca 1975 r.

Założycielami naszego Koła było 18. członków PZŁ, mieszkających w Lutowiskach i okolicy:

 • Adam Wojnar
 • Tadeusz Magusiak
 • Waldemar Klimecki
 • Jan Pochyła
 • Stefan Dyrda
 • Henryk Zatwamicki 
 • Franciszek Łysyganicz
 • Władysław Podraza
 • Włodzimierz Gudz
 • Stanisław Chyłek
 • Wojomir Wojciechowski
 • Tadeusz Zając
 • Stanisław Kiełbiński
 • Władysław Pepera
 • Aleksander Wójcik
 • Zbigniew Tym
 • Jan Opałko
 • Tadeusz Misiuda

Rzeczywistymi twórcami naszego Koła byli leśnicy, co wpłynęło na jego początkową nazwę jako Koło Leśników. Jednak oficjalnie przyjęto nazwę jako Koło "Gawra" w Lutowiskach i tak też zostało zarejestrowane pod poz. nr 6 L 82/ 15 / 75 w Bieszczadzkim Urzędzie Rolnictwa i Leśnictwa w Lesku.

Funkcję pierwszego prezesa pełnił kol Władysław Podraza, a od 14 kwietnia 1991 r. obowiązki te przejął kol. Jan Pochyła. Łowczym Koła jest od początku kol. Tadeusz Zając.

Na X- lecie powstania naszego Koła stan członków zwiększył się do 46 myśliwych i 20 stażystów, wzrastała też ilość urządzeń łowieckich i zwierzyny łownej.

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia została zorganizowana wystawa łowiecka oraz fotograficzna o tematyce myśliwskiej w Smolniku, tam też odbyła się biesiada myśliwska. Wydano też medal okolicznościowy o treści 10 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO "GAWRA" w Lutowiskach.

W późniejszym okresie powołano komisję problemową do spraw etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich, która później przejęła obowiązki komisji szkoleniowej. Od tego też okresu działa w Kole komisja kynologiczna i strzelecka. Dla lepszej ochrony łowiska oprócz etatowego strażnika łowieckiego powołano grupę interwencyjną.

Od 1992 r.,  po powołaniu komisji kynologicznej i strzeleckiej,  ożywiła się hodowla psów myśliwskich oraz strzelectwo wyczynowe. Świadczą o tym puchary i medale zdobyte na zawodach, wystawach i konkursach.

18 lutego 2005 r., ze względów zdrowotnych, odszedł na rentę etatowy strażnik łowiecki Kol. Stanisław Gądek. Z powodów ekonomicznych w to miejsce powołano uchwałą WZ nr 3 z 20.03. 2005 .r 4 strażników społecznych: Kol. Krzysztofa Bugaja (uroczysko Lipie- Michniowiec), Kol.  Macieja Mikołajczaka (uroczysko Lutowiska - Krywka – Opelot), Kol.  Macieja Dyrdę (uroczysko  Ostre płd.) i Kol. Edwarda Magusiaka (uroczysko Czarna - Ostre płn.).

Wprowadzenie punktowej oceny myśliwych oraz powyższe innowacje w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania członków na rzecz zagospodarowania i ochrony łowiska, dyscypliny koleżeństwa oraz kultywowania tradycji łowieckich. Wzrastała wiedza i uprawnienia wśród myśliwych oraz propagowanie kultury łowieckiej wśród młodzieży szkolnej i miejscowego społeczeństwa.

W 1995 r trzech członków Koła (Kol. Bolesław Lenkiewicz, Kol.  Jan Krokos i Kol. Henryk Kuzar) zdobyło uprawnienia instruktorów strzelectwa myśliwskiego. W roku 1996  dołączyli do nich Kol. Olaf Jóźwik i Kol. Marek Ostrowski, a w 2009 r. Kol. Maciej Kiebała. Wszyscy w/w posiadają również uprawnienia sędziowskie.

Po 20 latach gospodarowania, na dzień 31.03. 1996 r. Koło liczyło już 93 myśliwych i 14 stażystów, w tym uprawnienia selekcjonerskie posiadało 55 kolegów.

Zarządzeniem dyrektora RBLP w Krośnie z dnia 27.11.1997 r. powołano Koordynatora Łowieckiego Rejonu Hodowlanego "Górny San" Kol. Tadeusza Zająca, a przedstawicielem Z W. PZŁ w Krośnie został mianowany Kol. Jan Pochyła. Obecnie funkcję koordynatora Rejonu Hodowlanego o nowej nazwie "Bieszczady Wschodnie5" sprawuje Kol. Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany,

Z okazji jubileuszu XX - lecia naszego Koła 4.XI.1995 r. zainagurowano obchody. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się w zabytkowej świątyni w Smolniku, mszą, którą prowadził ks. proboszcz Henryk Dobosz. W czasie mszy został przekazany i poświęcony obraz świętego Huberta, który ufundowało Koło.

Dla upamiętnienia jubileuszu wydano okolicznościowy medal o treści XX LAT Koła Łowieckiego "GAWRA" w Lutowiskach 1975 - 1995, jeden wykonany w brązie, drugi w aluminium. Po uroczystej odprawie, życzeniach i polowaniu odbyła się biesiada myśliwska w Smolniku. Zakończenie odchodów zwieńczono 10 listopada 1996 r. uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. proboszcza Henryka Dobosza i ks. wikarego Andrzeja Pokrywę, który jako myśliwy brał udział również w inauguracyjnym polowaniu.

Następnie po zakończonych łowach odbył się bal myśliwski w ośrodku wypoczynkowym w Bukowcu, w którym wzięło udział około 150 osób, z udziałem gości zaproszonych i osób towarzyszących.

Na terenie tegoż ośrodka wypoczynkowego dokonano wcześniej otwarcia wystawy łowieckiej, której ekspozycja składała się z trofeów łowieckich, obrazów, płaskorzeźb i rzeźb oraz fotogramów Jerzego Mańkuta, Piotra Karciarza i Antoniego Derwicha. Opowieściom i wspomnieniom nie było końca. Przy suto zastawionych stołach i dobrej muzyce bawiono się do białego rana.

W Kole, od 1996 r.,działa pod przewodnictwem Kol. Olafa Jóźwika zespół sygnalistów, w skład którego wchodzili: Kol. Marek Ostrowski, Kol. Tomasz Polakiewicz oraz dorywczo syn Kol. Bogdana Pełdiaka. Od roku 2009 grają Olaf Jóźwik. Miłosz Kabała i Janusz Kuzar. 

Z okazji jubileuszu XXX- lecia istnienia Koła Łowieckiego "GAWRA" w Lutowiskach, dla jego uczczenia oraz dla przedstawienia piękna, różnorodności i bogactwa bytującej w Bieszczadach zwierzyny łownej, zarząd Koła zorganizował w Ośrodku Edukacyjnym BdPN w Lutowiskach wystawę łowiecką (w dniach 18 do 30 września 2005 r.). Były tam wyeksponowane trofea łowieckie oraz pozyskane z ubytków naturalnych trofea zwierzyny łownej i chronionej. Taką wystawę również zorganizowaliśmy na XXXV-lecie Koła w dniach 10. 09. do 10.10. 2010 r.

Wystawiono też przedmioty codziennego użytku oraz rzeźby, obrazy, fotografie i literaturę o tematyce łowiecko - przyrodniczej.

Począwszy od wspólnie zorganizowanej imprezy w dniu 2.08.2008 r. , podczas otwarcia strzelnicy, co roku w pierwszą sobotę sierpnia organizujemy z Urzędem Gminy i lokalnymi Nadleśnictwami z okazji "Dnia Żubra" Otwarty Bieszczadzki Turniej Strzelecki i zawody drwali. Uroczystościom, zawodom i konkursom towarzyszą sygnały łowieckie, koleżeńska atmosfera i sportowa rywalizacja oraz mnóstwo kibiców i sympatyków łowiectwa i strzelectwa.

Włączenie się Koła łowieckiego w organizację uroczystości regionalnych jest dobrym przykładem kultywowania i pielęgnowania kultury i tradycji łowieckich oraz doskonalenia strzelectwa myśliwskiego i sportowego. Stanowi to nową formę popularyzacji łowiectwa. To nie przypadek lecz historyczne zjawisko, gdyż pionierami organizacji życia w Bieszczadach byli głównie leśnicy oraz myśliwi. Oni też mobilizowali mieszkańców do prac społecznych, tworzyli koncepcję projektową a po jej zatwierdzeniu wspólnie ją realizowali.

W okresie 35 - letniej działalności wspomagaliśmy również finansowo Szkoły Podstawowe w Czarnej, Lutowiskach, Michniowcu i Polanie w zakupie pomocy naukowych. Organizowaliśmy wycieczki, kuligi, pogadanki i spotkania z młodzieżą w szkole i łowisku.

Wsparliśmy też niewielką kwotą GOK w Lutowiskach, Powiatowy ZOZ i Straż Pożarną w Ustrzykach Dolnych oraz regionalną imprezę łowiecką pt "Rykowisko Galicyjskie" w Zagórzu. Braliśmy również udział w akcji pomocy dla powodzian w 1997 i 2001 roku, którym to przekazaliśmy w gotówce 2 tys. zł i w naturze 17,5 t siana w balotach i kostkach dla rolników i koła łowieckiego z Gorzyc i Borowej k/ Rzeszowa.

Nasze Koło łowieckie sprawuje również społeczny patronat nad filialną zabytkową Świątynią w Smolniku, do której ufundowało obraz św. Huberta, kinkiety na ścianę oraz 2 okazałe żyrandole z poroża jelenia karpackiego. Świątynię tą wraz z kościołem parafialnym w Lutowiskach wsparliśmy również finansowo 3 tys. złz kasy Koła, oraz składką. Jako myśliwi darczyńcy, w XXXV. rocznicę powstania Koła, jako wotum wdzięczności, ufundowaliśmy do kościoła parafialnego w Lutowiskach naczynie liturgiczne w postaci kielicha mszalnego z grawerunkiem.

Również w roku naszego jubileuszu przekazaliśmy dla Zespołu Szkół w Czarnej, do pracowni biologicznej, trofea łowieckie:3 wieńce jelenia byka, 1 parostki rogacza i 1 oręż dzika.

Pamiętamy również o naszych Kolegach myśliwych, których znaczną kwotą wspomogliśmy w poratowaniu zdrowia i uzupełnieniu strat spowodowanych podczas pożaru w osadzie.

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24. kwietnia 2010 r. podjęliśmy uchwałę inicjującą staranie o przyznanie naszemu Kołu Sztandaru Łowieckiego. Na posiedzeniu w czerwcu 2010 r., uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej w Krośnie, w uznaniu naszych osiągnięć, został uchwalony akt nadania sztandaru, który został wręczony w XXXV. rocznicę powstania naszego Koła.

W okresie 35 –lecia, za aktywną i sumienną pracę społeczną na rzecz naszego Koła łowieckiego i organizacji PZŁ, zostali odznaczeni Koledzy myśliwi oraz osoby wspierające naszą działalność statutową.

BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

Jan Fiuk

2000 r.

Włodzimierz Gudz

2000 r.

Stanisław Kiełbiński

2000 r.

Tadeusz Misiuda

2000 r.

Bolesław Lenkiewicz

2002 r.

Ryszard Lubaczewski

2002 r.

Stefan Dyrda

2004 r.

Andrzej Hrabal

2004 r.

Tadeusz Jagodziński

2004 r.

Olaf Jóźwik

2007 r.

Aleksander Lubaczewski

2007 r.

Maciej Mikołajczak

2007 r.

Marek Ostrowski

2007 r.

Zbigniew Dyrda

2010 r.

Andrzej Gudz

2010 r.

Bogdan Wiśniewski

2010 r.

SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

Jan Pochyła

2000 r.

Tadeusz Zając

2000 r.

Wojomir Wojciechowski

2000 r.

Władysław Podraza

2000 r.

Włodzimierz Podyma

2007 r.

Jan Fiuk

2010 r.

Andrzej Hrabal

2010 r.

Tadeusz Jagodziński

2010 r.

Bolesław Lenkiewicz

2010 r.

Ryszard Lubaczewski

2010 r.

Tadeusz Misiuda

2010 r.

ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

Jan Pochyła

2007 r.

Tadeusz Zając

2007 r.

ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA KROŚNIEŃSKIEGO OKRĘGU PZŁ

Andrzej Hrabal

2008 r.

Marian Budziński

2008 r.

Jerzy Sieniawski

2008 r.

Wojciech Tylka

2008 r.

Włodzimierz Podyma

2010 r.

Jan Pochyła

2010 r.

Wojomir Wojciechowski

2010 r.

Za całokształt prac społecznych na rzecz Gminy w Lutowiskach KoL Janowi Pochyle, uchwałą nr XIII /104 / 08 z dnia 27 maja 2008 r., nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lutowiska.

W minionym okresie kilku Kolegów myśliwych było lub jest działaczami PZŁ w strukturach wojewódzkich i okręgowych: Kol. Jan Pochyła, Władysław Podraza, Jan Bialic, Tadeusz Zając, Bolesław Lenkiewicz i Olaf Jóźwik.

Zwieńczeniem działalności Koła Łowieckiego "GAWRA" w Lutowiskach były obchody zorganizowane dla uczczenia jego XXXV - lecia w dniu 11 września 2010 r.

Podczas uroczystości rozpoczętych mszą świętą w intencji myśliwych i ich rodzin oraz gości zaproszonych w Kościele Parafialnym w Lutowiskach z udziałem sztandarów i zaproszonych pocztów sztandarowych, rozwinięto, poświęcono i przekazano sztandar. Sztandar Łowiecki jest godłem wyróżniającym daną organizację łowiecką, urzeczywistnia szczytne wartości duchowe i moralne, symbolizuje też ideę prawego łowiectwa oraz godność osobistą myśliwych, sztandar zobowiązuje do oddania mu szacunku i honoru. Sztandar ma również wpływ m kształtowanie prawych i etycznych postaw myśliwych.

Myśliwi odnowili akt ślubowania. Następnie uroczyście przemaszerowano ze sztandarami przez centrum Lutowisk do "Chaty Floriana" gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości związanych z XXXV leciem. Odbyło się Nadzwyczajne uroczyste Walne Zgromadzenie Członków Koła z udziałem zaproszonych gości. prezes Koła Gawra wystąpił z okolicznościowym przemówieniem. Głos zabrali również zaproszeni goście. Wręczono odznaczenia łowieckie, dyplomy i upominki. Następnie członkowie Koła wbijali gwoździe do drzewca sztandaru i tabla . Zgromadzeni na uroczystości wysłuchali koncertu myśliwskiego wykonanego przez sygnalistów. Po przemieszczeniu się do hotelu "Pod Bukowym Berdem w Mucznem rozpoczęła się biesiada myśliwska.

Jesteśmy Kołem otwartym. W polowaniach zbiorowych biorą udział również goście zaproszeni, a w biesiadach rodziny myśliwych oraz osoby towarzyszące. Szczególnie uroczyście obchodzi się polowania hubertowskie, wigilijne i noworoczne.

Inauguracja sezonu rozpoczyna się zawsze mszą świętą w zabytkowej cerkiewce p.w św. Michała Archanioła i św. Huberta w Smolniku. Nasza społeczna praca i działalność na rzecz ochrony przyrody opierać się będzie na zrównoważonym, mądrym użytkowaniu zasobów naturalnych w którym związek łowiecki pełni niezwykle istotną funkcję utrzymania stabilnych populacji gatunków zwierząt o dużym znaczeniu gospodarczym, oraz aktywnej ochrony gatunków zagrożonych.